Politika integrovaného managementu systému kvality, EMS a BOZP

Společnost  STM-ENVI s.r.o. provádí Stavební práce. Rovněž společnost STM-ENVI s.r.o. realizuje služby v oblasti půjčování lešení a nářadí. Společnost si je vědoma vlivu svých činností s ohledem na kvalitu,životní prostředí, bezpečnost a ochranu  při práci a proto se v rámci této Integrované politiky zavazuje k následujícím zásadám:

1. Závazek vedení
Vedení společnosti se zavazuje zajistit podmínky a prostředky pro úspěšné zavedení, trvalé fungování a zlepšování integrovaného managementu systému kvality, EMS a BOZP. Základní podmínkou je zajištění zisku a jeho účelné investování do rozvoje společností, tedy do zkvalitňování personálních, ekonomických a technických zdrojů. Jejich optimálním využíváním pak bude zabezpečena spokojenost zákazníků a stabilizace spokojených zaměstnanců. Systémovým přístupem ke kvalitě,ochraně životního prostředí  a bezpečnosti práce chceme dosáhnout zlepšováním životních podmínek v nejbližších oblastech, kterých se naše činnost bezprostředně dotýká.

Jedná se zejména o vytvoření podmínek a prostředků pro:

 • rozšiřování a zvyšování kvalifikace perspektivních zaměstnanců
 • kvalitní interní i externí komunikaci (zaměstnanci, zákazníci, úřady, veřejnost…) 
 • kvalitní technologické a technické zázemí 
 • zajištění bezpečnosti práce a zdraví při práci 
 • plnění právních a jiných požadavků kladených na daném místě a v daný čas 
 • předcházení (prevenci) negativních dopadů a rizik na životní prostředí při obchodních případech 
 • dodržování zásad kvality , ochrany životního prostředí a bezpečnosti při práci 
 • budeme řídit všechny své subdodavatele a externí spolupracovníky tak, aby také oni dodržovali naší společností přijaté zásady kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce 
 • pravidelné prověřování a vyhodnocování environmentálního profilu , identifikace,určení a řízení rizik ve společnosti,včetně jejich hodnocení a stanovení cílů , cílových hodnot a programů.

2. Zaměření na zákazníka
Cílem je, aby zákazník odcházel vždy s dobrým pocitem, že pro jeho spokojenost bylo uděláno maximum. To znamená, že řešení zakázek musí:

 • splňovat definované požadavky zákazníka
 • odpovídat požadavkům právních předpisů a jiných požadavků které se vztahují ke stanoveným enviromentálním aspektům a na BOZP.
 • splňovat očekávání zákazníka (užití, bezpečnost, spolehlivost a šetrnost k životnímu prostředí)
 • minimalizovat odpady a negativní dopady činnosti na životní prostředí
 • minimalizovat rizika z hlediska BOZP
 • chránit neobnovitelné přírodní zdroje (voda, půda, ovzduší) snižováním spotřeby energií, PHM a materiálů
 • předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a  zdraví a bezpečnost zaměstnanců

3. Zaměstnanci
Pro zabezpečování integrovaného systému managementu kvality, EMS a BOZP vyžaduje vedení společnosti od zaměstnanců:

 • osobní odpovědnost za odvedenou práci
 • kontrolu vlastní činnosti tak, aby předávali vždy jen kvalitní práci
 • soustavné plnění pracovních povinností
 • dodržování technologické a pracovní kázně
 • dodržování předpisů a pravidel bezpečnosti práce v rámci negativních dopadů BOZP na pracovišti.
 • péči o pořádek a čistotu pracovišť
 • nezakrývání a neutajování chyb, vad a neshod
 • prevence vzniku neshod
 • pravidelným vzděláváním neustále zvyšovat povědomí a znalosti v oblasti kvality , životního prostředí a BOZP
 • reprezentativní a korektní vystupování uvnitř i navenek společnosti

Odpovědnost za realizaci této integrované politiky má jednatel společnosti

Jaroslav Staněk 1. 10. 2010